CertEnergia

Czym się różni planowana charakterystyka energetyczna od świadectwa energetycznego ??

2012-03-03

Planowana charakterystyka energetyczna powinna być opracowana zgodnie z „przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej”. Oznacza to w praktyce konieczność przeprowadzenia takich samych obliczeń jak dla świadectwa charakterystyki energetycznej. Różnicą jest konieczność przeprowadzenia obliczeń na podstawie projektu budowlanego oraz forma samego dokumentu. W przeciwieństwie do świadectw ustawodawca nie określił formy opracowania, zostawiając pełną swobodę projektantowi. Określona została natomiast zawartość charakterystyki energetycznej, w której powinny się znaleźć „w zależności od potrzeb”:
- bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
- w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
- parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczna obiektu budowlanego,
- dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Dodatkowo dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000m3 należy sporządzić „analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.


zaufali nam:

Klienci Certenergi: Termowizja Certyfikaty Energetyczne